._52.Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество под Формата на Нови Дялове и Акции.

       • Не са облагаеми разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал, под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник