._51.Кои Доходи на Физически Лица, от Разпореждане с Финансови Инструменти, са Необлагаеми.

       • Не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти, които се търгуват на регулиран пазар в България или държави от ЕС и ЕИП.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник