._50.Кои Доходи на Физически Лица, от Продажба или Замяна на Движимо Имущество, са Необлагаеми.

       • Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

     - пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година; (виж пример **)

     - произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

     - акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

     - движимо имущество (вторични суровини), предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на вторични суровини.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник