._49.Кои Доходи на Физически Лица от Продажба или Замяна на Недвижим Имот са Необлагаеми.

       • Не са облагаеми доходите през годината от продажба или замяна на:

     - един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; (виж пример **)

     - до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник