._48.Кои Доходи на Физически Лица са с Източник от България.

       • Доходите, които произтичат от стопанска дейност или от разпореждане с имущество на територията на България, са от източник в България. (виж пример **)

       • Доходите от труд, положен на територията на България, или доходите от труд по извършени услуги на територията на страната, са от източник в България.

       • Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества (консорциуми и граждански дружества), включително договори за съвместна дейност, са от източник в България. (виж пример **)

       • Доходът от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в България, е доход от източник в България, без значение дали прехвърлителят е местно лице, или не. (виж пример **)

       • Наградите и възнагражденията за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице – като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници, са от източник в България. (виж пример **)

• От източник в България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в България:

     - Неустойки и обезщетения, реализирани вместо или заедно с друг доход от източник в България;

     - Парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - Възнаграждения, различни от възнаграждения по трудови правоотношения, изплащани на служител или на член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, на клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;

            - Лихви, включително лихви по договор за лизинг;

     - Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество;

            - Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

            - Авторски и лицензионни възнаграждения;

            - Възнаграждения за технически услуги;

            - Възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия;

            - Стипендии за обучение в страната и чужбина;

            - Доходи от осигуряване и от застраховане,

       ако горните доходи са начислени от местни юридически лица или местни еднолични търговци, чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната, или изплатени от местни физически лица, чрез определена база извън страната, те не са от източник в България.

       • Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества (консорциуми и граждански дружества) и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България.

       • Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на България са от източник в България.

       • Доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на България, са от източник в България.

       • Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, чрез място на стопанска дейност или определена база в България, в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в България.

       • При определяне на източника на доход, мястото на изплащане на дохода не се взема предвид.

       (чл.* от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник