._47.За Кои Доходи Физическите Лица НЕ са Длъжни да Подават Годишна Данъчна Декларация.

       • Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лица, които са получили само:

     - Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември лицето има работодател по основно трудово правоотношение, който е определил годишния размер на данъка от трудовите доходи на лицето и е удържал пълния размер на данъка до 31 януари на следващата година; (виж пример **)

     - Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишния размер на данъка от трудовите доходи на лицето, ако са изпълнени едновременно следните условия: (виж пример **)

                        -- данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания;

                        -- лицето не ползва данъчни облекчения.

     - Необлагаеми доходи, с изключение на доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач; (виж пример **)

            - Доходи, облагаеми с окончателен данък, както следва:

                        -- дивиденти в полза на едноличен търговец;

         -- дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България; (виж пример **)

         -- дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина;

         -- облагаемият доход от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове;

                        -- брутният доход от допълнително доброволно осигуряване;

                        -- брутният доход от доброволно здравно осигуряване;

                        -- брутният доход от застраховки Живот;

                        -- брутният доход от продажба на движимо имущество за вторични суровини (за скрап);

                        -- доходите от наем на етажна собственост;

         -- доходите от лихви по банкови сметки и доходи от лихви на член-кооператори, за предоставен лихвен заем на кооперация,

                        като това не се отнася за придобитите от чужбина доходи от:

                                    --- дивиденти и ликвидационни дялове;

                                    --- замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества;

                                    --- допълнително доброволно осигуряване;

                                    --- доброволно здравно осигуряване;

                                    --- застраховки Живот;

                                    --- доходите от лихви по банкови сметки. (виж пример **)

     - доходите на чуждестранни физически лица, които са обложени с окончателен данък, освен ако лицето не пожелае да преизчисли своя данък.

       • Независимо от горните обстоятелства, местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в следните случаи:

            - За притежавани акции и дялове в дружества в чужбина; (виж пример **)

            - За място на стопанска дейност в чужбина;

            - За определена база в чужбина;

            - За притежавана недвижима собственост в чужбина;

            - За предоставени и/или получени парични заеми, както следва:

         -- непогасената част от предоставените парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв.; (виж пример **)

         -- непогасените към края на годината остатъци от предоставени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв.;

         -- непогасената част от получените парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции;

         -- непогасените към края на годината остатъци от получени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции.

            - За придобитите доходи от трудови правоотношения, когато:

         -- са наети от чуждестранно лице, но трудът се полага на територията на България, или ако са местни физически лица, наети от чуждестранно лице и трудът се полага извън България; (виж пример **)

         -- са полагали труд в кооперации и/или дружества, в които са кооператори или съдружници, и/или са полагали труд в акционерни дружества, в които притежават повече от 5% от капитала.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник