._45.Кой Издава Удостоверение за Платен Данък от Чуждестранно Физическо Лице в България.

       • Удостоверение за платен от чуждестранно физическо лице данък се издава по искане на лицето, от ТД на НАП, в която е подадена декларацията за доходите на лицето.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник