._43.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Който е Удържан от Платеца на Дохода.

       • Данъкът, който предприятия, институции и самоосигуряващи се лица – платци на доход, са задължени да удържат във връзка с изплатени доходи на физически лица за:

     - стопанска дейност в лично качество (без доходите като ЕТ и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ);

            - наеми; (виж пример **)

            - възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

            - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

     - парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - всякакви лихви, с изключение на лихвите по банкови депозити, които се облагат с окончателен данък, който се удържа и внася от самите банки;

     - производствени дивиденти на кооперации;

            - упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

     - доходите на физически лица, които не са регистрирани като земеделски производители, за субсидиите и помощите, които получават;

            - всички други източници на доходи, които не са обложени по друг начин,

       се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на получаването на дохода.

       • Не се удържа и внася авансов данък за доходите, получени през четвъртото тримесечие, освен ако лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред платеца на дохода, че желае удържане на данъка. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.

(чл.**, ал.** и ал.** от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник