._42.Кога Работодател Внася Удържания Данък Върху Доходите по Трудови Договори.

       • Данъкът, който работодателят е длъжен да удържа за доходи от трудови правоотношения, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания.

       • Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от удържания през годината данък от служителя, работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка в срок до 25 февруари на годината, следваща годината, в която текущо удържаният данък е бил по-малък от определения за годината.

       (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник