._41.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Чуждестранни Физически Лица, Установени в Офшорни Зони, по Неустойки и Обезщетение с Източник от България.

       • Данъкът за доходи на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, от неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застраховки, които са начислени от местни юридически лица и ЕТ, се удържа и внася от платеца на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода.

       (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник