._40.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Лихви по Банкови Сметки.

       • Данъкът за доходите от лихви по банкови сметки се удържа и внася от банката – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник