._39.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Допълнително Осигуряване, Застраховки Живот и Лихви по Заеми към Кооперация.

       • Данъкът за доходите от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки Живот се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, което е платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.

       • Данъкът за доходите от  лихви по предоставен от член-кооператор заем на кооперация се удържа и внася от кооперацията – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е получен от физическото лице.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник