._38.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Физически Лица с Източник от България. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества.

       • Данъкът за доходите на:

            - Чуждестранни физически лица с източник от България, във връзка с:

                        -- продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество; (виж пример **)

         -- получени вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество;

         -- продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове.

     - Местни физически лица – от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове,

       се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник