._37.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Ликвидационни Дялове.

       • Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.

       • Когато се ликвидира дружество, което е собственост на едноличен търговец, доходът от ликвидационния дял се внася от едноличния търговец в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник