._36.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата.

       • Данъкът за доходите от дивидент, под формата на скрито разпределение на печалбата, се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скрито разпределение на печалба.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник