._35.Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент на Физически Лица.

       • Данъкът за доходите от дивидент се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидент.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник