._34.В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Внесен.

       • Данъкът за доходите на:

            - Чуждестранни физически лица от:

                        -- обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

                        -- стипендии за обучение в страната и чужбина;

         -- лихви, в т.ч. по лизинг, с изключение на лихви по държавни или общински облигации от ЕС и ЕИП;

         -- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, в т.ч. и вноски по договор за оперативен лизинг;

                        -- възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

                        -- авторски и лицензионни възнаграждения;

                        -- възнаграждения за технически услуги; (виж пример **)

         -- награди и възнаграждения за дейност, извършена в България от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, в т.ч. когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице – като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;

                        -- управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия.

            - Местни физически лица от:

                        -- доходи от продажба на движимо имущество за вторични суровини (за скрап);

                        -- доходи от лихви по банкови сметки,

       се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятие или изплащането на дохода от самоосигуряващо се лице.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник