._33.В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Деклариран.

       • Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци във връзка с платен от тях доход на физически лица, са задължени да подават декларация за удържания и подлежащ на внасяне данък.

       • Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а при заличаване или прекратяване на предприятие – декларацията се подава и данъкът се внася в 30-дневен срок от прекратяване на дейността.

       • Декларацията се подава само по електронен път в ТД на НАП, в която данъкът подлежи на внасяне.

       • В декларацията не се посочва удържания данък за доходи по трудови правоотношения, за което информация към НАП се подава по друг ред.

       • Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася дохода, декларация за дължимия данък се подава от физическото лице, придобило дохода.

(чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник