._32.Къде се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица.

       • Дължимият от лицата данък се внася в държавния бюджет, по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице, в т.ч. на едноличния търговец.

       • Чуждестранните физически лица, които са получили доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в България, внасят дължимия от тях данък по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника.

       • Когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка, тогава той се внася по сметка на ТД на НАП София.

       • Надвнесен данък или недължимо внесен данък за доходи на чуждестранни физически лица се възстановява от ТД на НАП, в която лицето трябва да внася своя данък.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник