._31.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица от Източник в Чужбина.

       • Внасянето на данъка за доход, придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, се извършва в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, а за починали лица – данъкът се внася в срок до един месец от изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация от наследниците.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник