._30.Кога се Внася Данъкът Върху Годишните Данъчни Основи на Доходите на Физически Лица и Еднолични Търговци.

       • Внасянето на дължимия данък, формиран от:

            - общата годишна данъчна основа на доходите на физическо лице, и

     - годишната данъчна основа от стопанската дейност на едноличен търговец и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ,

       намален с:

            - авансово удържания или внесен през годината данък;

     - удържания и внесен през годината окончателен данък на чуждестранно физическо лице, което към края на данъчната година вече ще е местно физическо лице;

            - предоставените данъчни облекчения,

       се извършва в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, а за починали лица – данъкът се внася в срок до един месец от изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация от наследниците.

(чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник