._29.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества, в Които Физически Лица Притежават Акции и Дялове.

       • Внасянето на данъка от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове, се извършва в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което лицето е придобило дохода от преобразуването, в резултат на извършена последваща продажба или замяна на акциите или дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително чрез последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник