._28.Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Които НЕ са Удържани от Платеца на Дохода.

       • Когато платецът на дохода не е длъжен да удържа и внася данъка, внасянето на данъка за получен доход от:

     - извършвана стопанска дейност в лично качество (без доходите като ЕТ и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ); (виж примери ** и **)

            - доходите от наеми;

            - доходите от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

            - доходи на чуждестранни физически лица с източник от България;

     - замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове;

            - допълнително доброволно осигуряване;

            - доброволно здравно осигуряване;

            - застраховки Живот;

            - продажба на движимо имущество за вторични суровини (за скрап);

            - наем на етажна собственост;

            - лихви на член-кооператори, за предоставен лихвен заем на кооперация,

       се извършва от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода – авансово внасяне на данъка.

       • Не се внася авансов данък за доходите от четвърто тримесечие, получени от:

     - извършвана стопанска дейност в лично качество (без доходите като ЕТ и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ);

            - доходите от наеми; (виж пример **)

            - доходите от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

       Данъкът се внася в срок до 30 април.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник