._27.Кои Физически Лица Подават Годишен Отчет за Дейността към Своята Годишна Данъчна Декларация.

       • Годишен отчет за дейността към годишната данъчна декларация подават физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по ТЗ, в т.ч. едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат кат ЕТ. (виж пример **)

       • От 01.01.2022 г. физическите лица, извършващи стопанска дейност, подават своята годишна данъчна декларация и отчета за дейността към нея само по електронен път – по реда и начина, определени в Закона за Статистиката.

       • Годишен отчет за дейността не подават лицата, които през годината не са извършвали дейност по смисъла на Закона за Счетоводството.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник