._26.За Кои Доходи Местните и Чуждестранните Физически Лица Подават Декларация.

       • Местните физически лица подават годишна данъчна декларация за:

     - Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа от дейността като едноличен търговец; (виж пример **)

     - Доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници;

     - Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:

            -- дивиденти; (виж пример **)

                        -- ликвидационни дялове;

                        -- замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества;

                        -- допълнително доброволно осигуряване;

                        -- доброволно здравно осигуряване;

                        -- застраховки Живот;

                        -- лихви по банкови сметки;

         -- получените парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

            - Притежавани акции и дялове в дружества в чужбина;

            - Притежавано място на стопанска дейност в чужбина;

            - Притежавана определена база в чужбина;

            - Притежавана недвижима собственост в чужбина;

            - Предоставени и/или получени парични заеми, както следва:

         -- непогасената част от предоставените парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв.; (виж пример **)

         -- непогасените към края на годината остатъци от предоставени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв.;

         -- непогасената част от получените парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции;

         -- непогасените към края на годината остатъци от получени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв., с изключение на получените заеми от кредитни институции.

       • Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация за:

     - Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа от дейността като едноличен търговец; (виж пример **)

     - Доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници;

     - Преизчисления окончателен данък върху доходите от източници в България.

       • Местните и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация за придобитите доходи от трудови правоотношения, когато:

     - са наети от чуждестранно лице, но трудът се полага на територията на България, или ако са местни физически лица, наети от чуждестранно лице, и трудът се полага извън България;

     - са полагали труд в кооперации и/или дружества, в които са кооператори или съдружници, и/или са полагали труд в акционерни дружества, в които притежават повече от 5% от капитала.

       • Към годишната данъчна декларация се прилагат доказателства за внесените данъци и задължителни осигуровки в чужбина.

       • Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, в годишната данъчна декларация декларират всички дължими и внесени данъци върху разходите, начислени и платени по реда на ЗКПО (представителни и социални).

       • Годишната данъчна декларация за доходите на лица, които са малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение, се подават от родителите, настойниците или попечителите.

       • Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от техните наследници и заветници.

       • Местните физически лица могат да декларират в годишната си данъчна декларация получените през годината необлагаеми доходи, получено имущество по наследство, завет или дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (например реституционен имот).

       (чл.**; чл*** от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник