._25.Къде се Подава Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

       • Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице и едноличния търговец.

       • Годишната данъчна декларация на лицата, които са малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение, се подава в ТД на НАП по постоянен адрес на лицата.

       • Годишната данъчна декларация на починало лице се подава в ТД на НАП по последния постоянен адрес на лицето.

       • Когато годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в България, подаването се извършва в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника.

       • Във всички други случаи годишната данъчна декларация се подава в ТД на НАП София – в т.ч. и на чуждестранните физически лица, които не използват пълномощник с постоянен адрес в България.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник