._24.В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

       • Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

       • Лицата, които подадат своята годишна данъчна декларация до 31 март по електронен път, ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 31 март.

       • При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства след срока за подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задължените лица имат право еднократно, в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да направят промени – чрез подаване на нова декларация.

       • Годишната данъчна декларация на починали лица може да се подаде и след 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, но не по-късно от 6 месеца след откриване на наследството. За доходи, за които наследниците са узнали след изтичане на този срок, декларация се подава до един месец от узнаването, като дължимият данък се преизчислява.

       • Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица се подава само по електронен път.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник