._23.Данъчна Година и Образци на Данъчни Декларации за Физически Лица.

       • Данъчната година съвпада с календарната година.

       • Образците на данъчните декларации, удостоверения, справки и други документи, свързани с данъчното облагане, се утвърждават от министъра на финансите и се публикуват в Държавен вестник.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник