._22.Как се Изчислява Размерът на Данъка, с Който се Облагат Доходите на Физически Лица.

       • Размерът на данъка е равен на общата годишна данъчна основа, умножена по данъчната ставка от 10%.

       • Размерът на данъка на едноличния търговец и земеделския стопанин, избрал да се облага като ЕТ, е равен на общата годишна данъчна основа от стопанската дейност, умножена по данъчната ставка от 15%.

       • От така определения данък се приспадат:

            - авансово удържаният или внесен през годината данък;

     - удържаният и внесен през годината окончателен данък на чуждестранно физическо лице, което към края на данъчната година вече ще е местно физическо лице;

            - данъчното облекчение за извършени безкасови плащания.

       • Данъкът след приспаданията се закръглява към всеки пълен лев – тоест данък, изчислен в размер на 233,99 лв., е дължим в размер на 233 лв.

       (чл.**, ал.*, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.8 от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник