._21.Как се Определя Годишната Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец.

       • Годишната данъчна основа за доходите от дейността като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход от дейността като ЕТ се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави през годината за своя сметка, по реда на КСО и ЗЗО, в т.ч. и внесени задължителни осигуровки в чужбина, и намалена с предвидените данъчни облекчения.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник