._20.Как се Определя Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица.

       • Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи на:

            - доходите от трудови правоотношения с работодател; (виж пример **)

     - доходите от стопанска дейност в лично качество (без доходите като ЕТ и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ); (виж пример **)

            - доходите от наеми; (виж пример **)

            - доходите от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

            - доходите от прехвърляне на права или имущество; (виж примери ** и **)

            - доходите от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

     - доходите от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - доходите от всякакви лихви, с изключение на лихвите по банкови депозити, които се облагат с окончателен данък; (виж пример **)

            - доходите от производствени дивиденти на кооперации;

            - доходите от упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

            - доходите от всички други източници на доходи, които не са обложени по друг начин,

       намалена с предвидените данъчни облекчения.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник