._18.Как се Облагат Доходите на Физически Лица и Еднолични Търговци от Дивиденти.

       • С 5% се облагат доходите от дивиденти в полза на едноличен търговец, както и доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

            - местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

            - местно физическо лице от източник в чужбина.

(Данъкът се удържа от платеца и се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник