._17.Как се Облагат Доходите на Физически Лица по Застраховки Живот.

       • Доходите от застраховка Живот се облагат със 7%, след изтичане на нейния срок, който трябва да е не по-кратък от 15 години.

       (Данъкът се удържа от платеца и се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник