._16.Как се Облагат Доходите на Физически Лица, за Които Данъкът се Удържа от Платеца на Дохода.

       • С 10% се облага данъчната основа на следните доходи:

            - на чуждестранни лица с източник от България;

      - от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове;

            - от допълнително доброволно осигуряване; (виж пример **)

            - от доброволно здравно осигуряване;

     - от застраховки Живот, ако са изплатени преди изтичане срока на застраховката, който трябва да е не по-кратък от 15 години;

            - от продажба на движимо имущество за вторични суровини;

            - от наем на етажна собственост;

            - от лихви на член-кооператори, за предоставен лихвен заем на кооперация;

     - от получените парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - на физическа лица, които не са регистрирани като земеделски производители, за субсидиите и помощите, които получават.

       (Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник