._15.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Различни Специфични Източници.

       • С 10% се облага данъчната основа на следните доходи:

            - от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; (виж пример **)

     - от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - от всякакви лихви, с изключение на лихвите по банкови депозити, които се облагат с окончателен данък, който се удържа и внася от самите банки; (виж пример **)

     - от производствени дивиденти на кооперации;

     - от упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

     - от всички други източници на доходи, които не са обложени по друг начин.

(Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

(чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник