._14.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Наем или Предоставено Право на Ползване.

       • Доходите от наем или друго възмездно предоставено право на ползване на права или имущество се облагат с 10% върху данъчната основа.

       (Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник