._13.Как се Облагат Доходите на Физически Лица, Които са Еднолични Търговци.

       • Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ, се облагат с 15% върху данъчната основа.

       (Данъкът се внася по реда и в сроковете по ЗКПО: ако приходите от дейността са под 300 000 лв. – до 31 март; ако са от 300 хил. до 3 млн. лева – внасят се авансови 3-месечни вноски; ако са над 3 млн. лева – внасят се авансови месечни вноски.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник