._12.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Стопанска Дейност, Която те Извършват в Лично Качество.

       • Доходите от стопанска дейност в лично качество се облагат с 10% върху данъчната основа.

       (Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник