._11.Как се Облагат Доходите по Трудов Договор на Физически Лица, Които са Морски Лица.

       • Доходите по трудови правоотношения на морски лица се облагат с 1% върху месечната данъчна основа.

       (Данъкът се удържа и плаща от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца на удържането на данъка.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник