._10.Как се Облагат Доходите по Трудов Договор на Физически Лица.

       • Доходите по трудови правоотношения с работодател се облагат с 10% върху месечната данъчна основа.

       (Данъкът се удържа и плаща от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца на удържането на данъка.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник