._9_.С Какви Данъци се Облагат Различните Доходи на Физически Лица.

       • С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат всички доходи, придобити през данъчната година – трудови, от наеми, от предоставени за ползване права или имущество, от прехвърлени права или имущество и от други източници.

       • С данък върху годишната данъчна основа се облагат доходите от дейност като едноличен търговец и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ.

       • С окончателен данък се облагат следните доходи:

            - Доходите на чуждестранни лица с източник в България от:

                        -- обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

                        -- стипендии за обучение в страната и чужбина;

         -- лихви, в т.ч. по лизинг, с изключение на лихви по държавни или общински облигации от ЕС и ЕИП;

         -- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, в т.ч. и вноски по договор за оперативен лизинг;

         -- възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

         -- авторски и лицензионни възнаграждения;

         -- възнаграждения за технически услуги;

         -- награди и възнаграждения за дейност, извършена в България от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, в т.ч. когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице – като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;

         -- управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;

         -- доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;

         -- получени вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество;

         -- продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове.

            - Дивиденти в полза на едноличен търговец;

     - Дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

     - Дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина;

     - Облагаемият доход от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност или замяна на акции или дялове;

            - Брутният доход от допълнително доброволно осигуряване;

            - Брутният доход от доброволно здравно осигуряване;

            - Брутният доход от застраховки Живот;

            - Брутният доход от продажба на движимо имущество за вторични суровини;

            - Доходите от наем на етажна собственост;

     - Доходите от лихви по банкови сметки и доходи от лихви на член-кооператори, за предоставен лихвен заем на кооперация.

       • С патентен данък се облагат физическите лица и едноличните търговци, за доходите им от патентни дейности, а за доходите им извън патентните дейности – те се облагат по общия ред.

       • С данък върху таксиметровите превози се облагат едноличните търговци, които извършват таксиметрови превози съгласно законодателството, а за доходите им извън таксиметровите превози – те се облагат по общия ред.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник