._6_.Как се Определя Окончателният Облагаем Доход на Физически Лица.

       • Облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на тези, които са необлагаеми по закон.

       • За определени източници на доход, законът предвижда приспадане на нормативно признати разходи преди определяне на окончателния облагаем доход.

(чл.** от ЗДДФЛ)

(виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник