._5_.Кои Доходи на Физически Лица се Облагат с Данък.

       • В зависимост от източника, видовете доходи са:

            - от трудови правоотношения с работодател;

            - от стопанска дейност като едноличен търговец;

            - от стопанска дейност в лично качество;

            - от наеми;

            - от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

            - от прехвърляне на права или имущество;

            - от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

     - от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

     - от всякакви лихви, с изключение на лихвите по банкови депозити, които се облагат с окончателен данък и който се удържа и внася от самите банки;

            - от производствени дивиденти на кооперации;

            - от упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

            - от всички други източници на доходи, които не са обложени по друг начин.

       • В зависимост от формата на плащане, доходите биват парични и непарични.

       • Когато доходите са в чужда валута, тогава те се преизчисляват в български левове, по курса на БНБ към датата на придобиването им;

       • Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник