._4_.Кои Лица са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Чуждестранно физическо лице е лице, което не е местно.

       • Чуждестранните физически лица дължат данъци за получените доходи от източници в България.

       (чл.*; чл.7 от ЗДДФЛ)

       (виж примери * и * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник