._3_.Кои Лица са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

            - което има постоянен адрес в България; (виж примери * и *)

     - което пребивава в България повече от 183 дни през годината, като дните на влизане и излизане от страната влизат в тази бройка. Не се счита за пребиваване престоят за обучение или лечение; (виж примери * и *)

     - което е изпратено в чужбина от органи на държавата или от български предприятия, както и членовете на неговото семейство;

     - чийто център на жизнени интереси се намира в България.

       • При определяне дали центърът на жизнените интереси се намира в България, могат да се вземат предвид местонахождението на семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

       • Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

       • Местните физически лица дължат данъци за получените доходи от източници в България и чужбина.

       (чл.*; чл.6 от ЗДДФЛ)

       (виж примери * и * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник