._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Данъчно задължени лица са:

            - местните и чуждестранните физически лица, за доходите им от източници в България;

     - местни и чуждестранни лица, в т.ч. юридически, които са задължени да удържат данък от физически лица, който след това да внасят в НАП.

       (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник