._1_.Кои Доходи се Облагат по Реда на ЗЗДФЛ.

       • Обект на облагане по закона са доходите на местни и чуждестранни физически лица за доходите им от източници в България, в т.ч. и доходите на физически лица от дейност като едноличен търговец.

       (чл.*; чл.2 от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник