Инструкция за Съхраняване на Документи на Прекратени Осигурители

(Инструкция № 5 от 30 Юни 2005 г. за Приемане и Съхраняване на Ведомости за Заплати и Трудовоправни Документи на Прекратени Осигурители без Правоприемник (загл. изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.))

2326
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar