Обявяване на Годишен финансов отчет

актуална версия версия: 1 февруари 2021 3479 уникалност: 89.1%

Годишният финансов отчет представлява съвкупност от обобщени показатели, които характеризират стопанската дейност на предприятието през изминалата година и неговото имущество и финансово състояние, както и финансовия му резултат към края на годината. Този отчет се изготвя от главния счетоводител, който може да е или физическо лице, работещо на трудов договор в съответното предприятие, или аутсорснат главен счетоводител, или служител в специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на ЗСч.

Изисквания за годишните финансови отчети

Годишните финансови отчети трябва да са достъпни за заинтересованите ползватели, каквито са инвеститори и купувачи, банки и други финансови институции, които имат необходимост, във връзка с тяхната дейност, да се запознаят с годишната счетоводна информация на дадено предприятие. За да се осигури този публичен достъп на финансовите отчети, те следва да бъдат обявявани на предвидените в закона общодостъпни места. Такива места са:

  • Търговският регистър;
  • Уебстраницата на предприятието (в определени случаи);
  • Икономическо издание.

В ЗСч (чл.38, ал.1) е предвидено, че всички търговци по смисъла на ТЗ, в т.ч. еднолични търговци (в предвидените в закона случаи) и търговските дружества (ЕООД/ООД, ЕАД/АД, СД, КД, КДА), обявяват своите финансови отчети в Търговския регистър. В ал.2 на същия член се посочва, че юридическите лица с нестопанска цел (фондации и сдружения) също следва да обявяват своите отчети. Тук е мястото да се отбележи, че на 31 декември 2022 г. изтича гратисният период за пререгистрация в Търговския регистър на всички юридически лица с нестопанска цел, като последните трябва да подадат ГФО за всички периоди от 2017 г. насам. Лицата, които са пререгистрирани в периода 1 юни – 31 декември 2020 г., трябва да публикуват отчетите за 2017, 2015, 2019 и 2020 г. в срок до 30 септември 2021 г.

скрито платено съдържание: 21 думи;

Отчетите могат да се подават както по електронен път, чрез електронен подпис, така и на място, на хартиен носител. Останалите предприятия (например ДЗЗД) публикуват своите отчети чрез икономическо издание или на интернет страница.

При обявяването на годишните отчети в Търговския регистър, освен самите отчети, трябва да бъдат приложени и други документи – в зависимост от правната форма на предприятието (дружество, респективно на юридическото лице с нестопанска цел) и неговия размер. Размерът на предприятието се определя съгласно критериите, предвидени в ЗСч (чл.19), а именно:

Микропредприятията

Микропредприятията са тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават минимум два от следните показатели:

скрито платено съдържание: 33 думи;

Малките предприятия

Малките предприятия са тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават минимум два от следните показатели:

скрито платено съдържание: 33 думи;

Средните предприятия

Средните предприятия са тези предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават минимум два от следните показатели:

скрито платено съдържание: 34 думи;

Големите предприятия

Големите предприятия са тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават минимум два от следните показатели:

скрито платено съдържание: 34 думи;

В следващите редове ще бъдат разгледани най-често срещаните хипотези за подаване на ГФО на най-често срещаните правни форми на дружества и юридически лица с нестопанска цел – ЕООД/ООД, ЕАД/АД, фондации и сдружения.

Обявяване на ГФО на ЕООД/ООД

Необходимите документи при обявяване на ГФО на дружества с ограничена отговорност са следните:

1. Заявление Г2 – при подаване на документите с електронен подпис заявлението се попълва дигитално в сайта на ТР, а когато обявяването се извършва на място, тогава заявлението се попълва на хартиен носител;

2. Годишният финансов отчет;

скрито платено съдържание: 126 думи;

Обявяване на ГФО на ЕАД/АД

Необходимите документи при обявяване на ГФО на акционерните дружества са следните:

1. Заявление Г2 – при подаване на документите с електронен подпис заявлението се попълва дигитално в сайта на ТР, а когато обявяването се извършва на място, тогава заявлението се попълва на хартиен носител;

2. Годишният финансов отчет;

скрито платено съдържание: 150 думи;

Обявяване на ГФО на фондации

Необходимите документи при обявяване на ГФО на фондациите са следните:

1. Заявление Г2 – при подаване на документите с електронен подпис заявлението се попълва дигитално в сайта на ТР, а когато обявяването се извършва на място, тогава заявлението се попълва на хартиен носител;

2. Годишният финансов отчет;

скрито платено съдържание: 105 думи;

Обявяване на ГФО на сдружения

Необходимите документи при обявяване на ГФО на сдруженията са следните:

1. Заявление Г2 – при подаване на документите с електронен подпис заявлението се попълва дигитално в сайта на ТР, а когато обявяването се извършва на място, тогава заявлението се попълва на хартиен носител;

2. Годишният финансов отчет;

скрито платено съдържание: 225 думи;

Деклариране на липса на дейност

Всички предприятия, които не са извършвали дейност през изминалия отчетен период, са задължени да декларират това обстоятелство чрез подаване на декларация за съответния отчетен период, в който не са извършвали дейност.

скрито платено съдържание: 16 думи;

Предприятия без дейност (съгласно §1, т.3 от ЗСч) са предприятия, които:

  • скрито платено съдържание: 31 думи;

Основавайки се на тази точка от закона, може да се направи извод, че едно предприятие не е осъществявало дейност, когато не е:

  • скрито платено съдържание: 78 думи;

Срокът за подаване на декларация за липса на дейност е до 31 юни на следващата година.

скрито платено съдържание: 253 думи;

В заключение следва да се посочи, че в случай на грешка в някой от документите, или когато се пропусне да се приложи документ, длъжностното лице дава указания за корекция на допуснатата нередовност, като срокът за това е 3 работни дни. Важно е също така да се отбележи, че обработването на ГФО в Търговския регистър отнема доста време. Понякога се връщат указания за корекция на нередност за ГФО, които са били подадени преди една, дори две години. Ако отчетът е подаден в срок, но длъжностното лице констатира сериозни нарушения при подаването му, има голяма вероятност да бъде постановен отказ.

скрито платено съдържание: 40 думи;