Тематично Резюме на Закона за Местните Данъци и Такси

Емил Попов
Групов управляващ съдружник в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 август 2020 6138 уникалност: 100%

Местните Данъци са данъци върху: притежаването на недвижимо имущество и превозни средства; възмездната смяна на собствеността върху недвижимо имущество и превозни средства; имущество, придобито по наследство или чрез дарение. Местни данъци са и патентният данък, туристическият данък и данъкът върху таксиметровите превози на пътници.

Патентният Данък е окончателен данък, с който се облагат определени дейности, типични за занаяти и микробизнес, извършвани от физически лица и еднолични търговци, годишният приход от които е по-малък от 50 хил. лева.

Туристическият Данък е данък, с който се облагат нощувки в места за настаняване, които са разположени на територията на една община. Всички приходи от този данък общините са задължени да използват за развитие на туризма на своята територия.

Данъкът върху таксиметровите услуги е окончателен данък, с който се облагат автомобилите на превозвачи, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметрови превози на територията на една община.

Местните Такси са такси, които общините събират за извършване на определени услуги за населението, като: сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на места за обществено ползване, ползване на социални, технически и административни услуги. Такси се събират за притежаване на куче и ползване на гробни места. Местните такси трябва да са в размер, който да покрива разходите за предоставяните услуги.

Настоящото тематично резюме на ЗМДТ си поставя за цел да представи закона кратко, структурирано и разбираемо, като разгледа всички съществени клаузи в него. Резюмето е близо два пъти по-кратко от оригиналния текст на ЗМДТ, а нормите са представени със своите принципни постановки, като в тях, по разбираем начин, са вмъкнати и преразказани препратките към други текстове от закона.

       При решаването на конкретни казуси, се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона, към които резюмето препраща, защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Резюмето не може да се използва за пряко прилагане на ЗМДТ – то има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗМДТ, и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗМДТ, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС).

За правилното прилагане на ЗМДТ, винаги трябва много точно да се съобразяват:

• Разпоредбите на закона; и

• Наредбата за размера на местните данъци и такси на съответната община.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в настоящото тематично резюме.

Легенда:

:_1_. Основна клауза.

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск.*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск.**

Текст от закона, който предвижда спазване на срок.

Текст от закона, който предвижда санкция.

1. Администриране на Местните Данъци и Такси

._1_.Кои Данъци са Местни Данъци.

       • Местни Данъци, които постъпват в общинските бюджети, са:

- данък върху недвижимите имоти;

- данък върху превозните средства;

- данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС;

- данък върху даренията;

- данък върху наследството;

скрито платено съдържание: 99 думи;

._2_.Кой Подава Данъчна Декларация за Местен Данък.

       • Данъчните декларации за местните данъци

скрито платено съдържание: 40 думи;

._3_.Кои Такси са Местни Такси.

       • Местни Такси, които постъпват в общинските бюджети, са:

            - такса за битови отпадъци (т.нар. такса смет);

            - такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и други подобни;

            - такси за детски ясли и градини;

            - социални услуги, които се финансират от общинския бюджет;

     - такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, извън фиксираното от държавата;

            - такси за технически услуги, предоставяни от общината;

скрито платено съдържание: 182 думи;

._4_.Как се Определят Местните Такси.

       • Местните такси се определят при спазване на следните принципи:

           - Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяната услуга;

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

- Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

скрито платено съдържание: 97 думи;

._5_.Как се Събират Местните Данъци и Такси.

       • Местни данъци и такси се установяват, обезпечават и събират от общинската администрация, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Обжалването на свързаните с тях актове също се извършва по реда на ДОПК.

       • Приходите от местни такси постъпват в бюджета на общината, освен ако е определен концесионер за тяхното събиране, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси.

скрито платено съдържание: 75 думи;

._6_.Как се Отсрочват или Разсрочват Местни Данъци и Такси.

       • Отсрочване или разсрочване на местни данъци и такси се извършва по следния ред:

- По искане на задължено лице, кмет на община има право самостоятелно да издаде разрешение за отсрочване или разсрочване на местен данък в размер до 100 000 лв. и за срок до една година от издаването на разрешението. За по-големи размери или за по-дълъг срок, разрешението става с решение на Общинския съвет.

скрито платено съдържание: 60 думи;

._7_.Къде се Предоставят Данните за Местните Данъци и Такси.

       • Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

- идентификационните данни за задължените за местни данъци и такси лица;

- обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

скрито платено съдържание: 120 думи;

2. Данък Върху Собствеността на Недвижимите Имоти

._8_.Какъв е Размерът на Данъка Върху Собствеността на Недвижимите Имоти.

       • Данъкът върху недвижимите имоти е в размер от 0,1 до 4,5 на хиляда

скрито платено съдържание: 44 думи;

._9_.Кога се Определя Данъчната Оценка Върху Недвижимите Имоти.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя в следните срокове:

- Към 01 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на данъчно задължените лица, до 01 март на същата година;

скрито платено съдържание: 41 думи;

._10.Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти на граждани

скрито платено съдържание: 28 думи;

._11.Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти на Предприятията.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от общината, а данъчната оценка на жилищните имоти на предприятията е данъчната оценка от общината.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка от общината.

скрито платено съдържание: 100 думи;

._12.В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Недвижимите Имоти.

       • Данъкът върху недвижимите имоти се внася в следните срокове:

- На две равни вноски, до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;

- На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави 5% отстъпка;

- При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещно право на ползване, дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя, преди прехвърлянето/учредяването;

скрито платено съдържание: 94 думи;